Усвајање подзаконских аката је планирано у складу са роковима предвиђеним у Закону о електронском фактурисању.


Листа подзаконских аката :

  1. Правилник о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и одређивању субјеката који су овлашћени да приступе подацима доступним у систему електронских фактура.
  2. Правилник о ближем уређењу елемената електронске фактуре, форме и начина доставе пратеће и друге документације, начина и поступка електронског евидентирања обрачуна пореза у систему електронских фактура и начина примене стандарда електронског фактурисања
  3. Уредба о ближим условима и начину коришћења система за управљање фактурама.
  4. Уредба о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника.
  5. Уредба о ближим условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и о начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику.
  6. Правилник о начину поступања централног информационог посредника