Поводом дилема које су се појавиле у делу јавности у вези са роком за подношење пореске пријаве пореза на додату вредност (ПППДВ), подсећамо да се ПППДВ подноси на начин и у року прописаном Законом о порезу на додату вредност, којим се у члану 50. став 1. прописује: „Обвезник подноси пореску пријаву надлежном пореском органу на прописаном обрасцу, у року од 15 дана по истеку пореског периода.”

Са друге стране, Закон о електронском фактурисању уређује eлeктрoнскo eвидeнтирaње обрачуна пореза на додату вредност и у члану 4. став 5. прописује: „Електронско евидентирање обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура врши се за порески период, у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, у року од десет дана по истеку пореског периода.”

Још једном указујемо да су обавеза подношења ПППДВ и обавеза електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура две различите обавезе чије (не)испуњење доводи до различитих правних последица, у складу са законима који их уређују.