Ова ажурирана спецификација верзија од 27.09.2021 године, представља спецификацију употребе основног модела фактуре  (енгл. Core Invoice Usage Specification - CIUSу складу са стандардом SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020.

Спецификација је намењена за фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији, а које се размењују путем система електронских фактура у складу са законом који уређује електронско фактурисање.