Давање мишљења, односно објашњења о примени Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, бр. 44/21, 129/21 и 138/22) и подзаконских аката донетих на основу тог закона у искључивој је надлежности Министарства финансија. С тим у вези, заинтересовано лице може упутити захтев за мишљење на адресу: Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд.

 

За подношење захтева плаћа се одговарајућа републичка административна такса у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 - исправка, 61/05, 101/05. - др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 - др. закон, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 - исправка, 95/18, 86/19, 90/19 - исправка, 144/20 и 138/22).