Правилник о допуни Правилника о порезу на додату вредност („Службени гласник Републике Србије“, бр. 59/22) ступио је на снагу 21. маја 2022. године.

Допуњен је Правилник чланом 198а, којим се предвиђа:

За промет добара и услуга за који је издат фискални рачун у складу са прописима којима се уређује фискализација, обвезник ПДВ на захтев субјекта јавног сектора одређеног прописима којима се уређује електронско фактурисање издаје електронску фактуру у складу са тим прописима.

Захтев из става 1. овог члана нарочито садржи:

1) број фискалног рачуна из става 1. овог члана;
2) изјаву субјекта јавног сектора да ПДВ исказан у фискалном рачуну из става 1. овог члана није коришћен као претходни порез, односно да је извршена исправка одбитка претходног пореза.

После издавања електронске фактуре из става 1. овог члана, обвезник ПДВ може да изда фискални рачун у којем је наведен податак „рефундација” за промет за који је издат фискални рачун и електронска фактура из става 1. овог члана.